Juridische mededeling

1. DOEL EN AANVAARDING Dit wettelijke bericht regelt het gebruik van de website www.naturdao.com (hierna DE WEBSITE), eigendom van GLOBAL MOPI, S.L.U. (hierna GM). Het browsen op de website van GM geeft de gebruiker de status ervan en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in dit Juridisch Bericht, dat kan worden gewijzigd. De gebruiker verbindt zich ertoe de website op de juiste manier te gebruiken in overeenstemming met de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgewoonten en dit Juridisch Bericht. De gebruiker is aansprakelijk jegens GM of derden voor eventuele schade die kan ontstaan als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting. 2. IDENTIFICATIE EN COMMUNICATIE GM, in overeenstemming met de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat: Haar naam is: GLOBAL MOPI, S.L.U. Haar CIF is: B55677504, en het geregistreerde kantoor is: C.Pere Deguí, 5 43400 Montblanc Tarragona. Om contact met ons op te nemen, bieden we verschillende contactmiddelen aan zoals hieronder gedetailleerd: Telefoon: 977 860 883 en/of via ons contactformulier. Alle meldingen en communicatie tussen gebruikers en GM worden als effectief beschouwd, voor alle doeleinden, wanneer deze plaatsvinden via een van de eerder genoemde middelen. 3. TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN De website en de bijbehorende diensten zijn vrij en open toegankelijk; GM stelt echter het gebruik van sommige diensten afhankelijk van het vooraf invullen van het bijbehorende formulier. De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle aan GM meegedeelde gegevens en is als enige verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige verklaringen. De gebruiker stemt uitdrukkelijk in met het juiste gebruik van de inhoud en diensten van GM en zal deze niet gebruiken voor onder andere:

a) Het verspreiden van inhoud die onwettig, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofobisch, beledigend, terrorisme bevorderend of in het algemeen in strijd met de wet of de openbare orde is.

b) Het introduceren van computervirussen in het netwerk of het uitvoeren van handelingen die de GM-elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen of die van derden kunnen wijzigen, beschadigen, onderbreken of fouten veroorzaken; evenals het belemmeren van de toegang van andere gebruikers tot de website en haar diensten door het verbruiken van de computerresources waarmee GM haar diensten verleent.

c) Proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of tot beperkte gebieden van de GM-computersystemen of die van derden en, indien van toepassing, informatie extraheren.

d) Inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals schending van de vertrouwelijkheid van GM of derden.

e) Het zich voordoen als een andere gebruiker, overheidsinstanties of een derde partij.

f) Het reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of op enige andere manier openbaar maken, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij geautoriseerd door de eigenaar van de desbetreffende rechten of dit wettelijk is toegestaan.

g) Gegevens verzamelen voor reclamedoeleinden en reclame van welke aard dan ook verzenden, evenals communicaties voor verkoopdoeleinden of andere commerciële doeleinden zonder voorafgaand verzoek of toestemming.

Alle inhoud op de website, zoals teksten, foto’s, grafieken, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafisch ontwerp en de broncode, vormt een werk dat eigendom is van GM, en de gebruiker mag geen exploitatierechten begrijpen die aan hen zijn overgedragen buiten wat strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de website. Kortom, gebruikers die deze website bezoeken, kunnen de inhoud bekijken en, indien nodig, geautoriseerde privékopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen niet later aan derden worden overgedragen, niet worden geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken of worden onderworpen aan enig type exploitatie. Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen eigendom van GM, en de gebruiker mag niet begrijpen dat het gebruik of de toegang daartoe de gebruiker enige rechten verleent. Het distribueren, wijzigen, toewijzen of openbaar maken van de inhoud en enige andere handeling die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd door de eigenaar van de exploitatierechten is verboden. Het instellen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen GM en de eigenaar van de website waarop deze is ingesteld, noch de goedkeuring en goedkeuring door GM van de inhoud of diensten ervan. Degenen die van plan zijn een hyperlink in te stellen, moeten vooraf schriftelijke toestemming vragen aan GM. In elk geval staat de hyperlink alleen toegang tot de startpagina of hoofdpagina van onze website toe, en het moet ook achterwege blijven om valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen over GM op te nemen of illegale inhoud tegen goede zeden en openbare orde. GM is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van de materialen die op deze website beschikbaar zijn gesteld of voor de acties die zij ondernemen op basis daarvan. 4. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID De inhoud van deze website is van algemene aard en dient uitsluitend ter informatie, zonder volledige garantie te bieden voor toegang tot alle inhoud, noch voor de volledigheid, correctheid, geldigheid of actualiteit ervan, noch voor de geschiktheid of bruikbaarheid ervan voor een specifiek doel. GM sluit, voor zover toegestaan door de wet, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit:

a) De onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of de onwaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan van gebreken van allerlei aard in de via de website overgedragen, verspreide, opgeslagen, ter beschikking gestelde inhoud of de diensten die worden aangeboden.

b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in de computersystemen, elektronische documenten of gegevens van de gebruikers kunnen veroorzaken.

c) Het niet naleven van wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgewoonten en dit juridisch bericht als gevolg van het onjuiste gebruik van de website. Met name en ter illustratie: GM is niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, rechten op eer, persoonlijke en familiale privacy en het eigen beeld, evenals de regelgeving inzake oneerlijke concurrentie en ongeoorloofde reclame.

Evenzo wijst GM elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot informatie die buiten deze website wordt aangetroffen en niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. Het doel van de links die op deze website verschijnen, is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de inhoud kunnen uitbreiden die door deze website wordt aangeboden. GM garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites; noch suggereert, nodigt uit of beveelt een bezoek daaraan aan, dus het zal niet verantwoordelijk zijn voor het verkregen resultaat. GM is niet verantwoordelijk voor het instellen van hyperlinks door derden. 5. PROCEDURE BIJ ONGELOOFELIJKE ACTIVITEITEN In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die wijzen op het onwettige karakter van het gebruik van enige inhoud en/of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina’s opgenomen of toegankelijk via de website, moet hij een kennisgeving sturen aan GM, waarin hij zich behoorlijk identificeert, de vermeende inbreuken specificieert en uitdrukkelijk verklaart en onder zijn verantwoordelijkheid dat de verstrekte informatie in de kennisgeving juist is. Voor elk geschil met betrekking tot de website van GM is het Spaanse recht van toepassing, en de rechtbanken en tribunalen van Spanje zijn bevoegd. 6. PUBLICATIES De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, vervangt niet de wettelijke publicatie van wetten, regels, plannen, algemene bepalingen en praktijken die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële kranten van openbare instanties, die het enige instrument vormen dat hun authenticiteit en inhoud certificeert. De informatie die beschikbaar is op deze website moet worden begrepen als een gids zonder wettelijke geldigheid.

Al seguir navegando el sitio, aceptas el uso de cookies. más información

La configuración de cookies en este sitio web está configurada para "permitir cookies" para brindarle la mejor experiencia de navegación posible. Si continúa utilizando este sitio web sin cambiar la configuración de las cookies o si hace clic en "Aceptar" a continuación, está dando su consentimiento.

Cerrar