Juridisk meddelande

1. ÄNDAMÅL OCH ACCEPTANS Detta juridiska meddelande reglerar användningen av webbplatsen www.naturdao.com (nedan kallad WEBBPLATSEN), som ägs av GLOBAL MOPI, S.L.U. (nedan kallad GM). Att surfa på GM:s webbplats ger användaren status som användare och innebär fullständig och ovillkorlig acceptans av alla bestämmelser som ingår i detta juridiska meddelande, vilka kan ändras. Användaren åtar sig att använda webbplatsen på ett korrekt sätt i enlighet med lagar, god tro, allmän ordning, handelsbruk och detta juridiska meddelande. Användaren kommer att vara ansvarig gentemot GM eller tredje part för eventuella skador som kan uppstå till följd av brott mot detta åtagande. 2. IDENTIFIKATION OCH KOMMUNIKATIONER GM, i enlighet med lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhället och elektronisk handel, informerar om att dess företagsnamn är: GLOBAL MOPI, S.L.U. Dess CIF är: B55677504, och dess officiella adress är: C.Pere Deguí, 5, 43400 Montblanc Tarragona. För att kommunicera med oss, tillhandahåller vi olika kontaktmedel som detaljeras nedan: Telefon: 977 860 883 och/eller via vårt kontaktformulär. Alla meddelanden och kommunikationer mellan användare och GM anses vara effektiva, i alla avseenden, när de utförs via något av de ovan nämnda medlen. 3. VILLKOR FÖR ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING Webbplatsen och dess tjänster är fritt tillgängliga och kostnadsfria. GM kopplar dock användningen av vissa tjänster på sin webbplats till förhandsifyllande av motsvarande formulär. Användaren garanterar äktheten och aktuellheten för alla uppgifter som kommuniceras till GM och kommer att vara ensam ansvarig för falska eller felaktiga uttalanden. Användaren åtar sig uttryckligen att göra ett lämpligt användande av GM:s innehåll och tjänster och att inte använda dem för att, bland annat:

a) Sprida innehåll som är olagligt, våldsamt, pornografiskt, rasistiskt, främlingsfientligt, kränkande, uppmanar till terrorism eller är allmänt i strid med lag eller allmän ordning.

b) Införa datorvirus i nätverket eller utföra handlingar som är kapabla att ändra, skada, avbryta eller generera fel eller skador i GM:s eller tredje parts elektroniska dokument, data eller fysiska och logiska system; samt hindra andra användares åtkomst till webbplatsen och dess tjänster genom massanvändning av de informationsresurser genom vilka GM tillhandahåller sina tjänster.

c) Försöka komma åt andra användares e-postkonton eller begränsade områden av GM:s eller tredje parts datorsystem och, i förekommande fall, extrahera information.

d) Brottas mot immaterialrättsliga eller industriella rättigheter samt bryta mot konfidentialiteten av information från GM eller tredje part.

e) Förfalska identiteten av en annan användare, offentliga myndigheter eller en tredje part.

f) Reproducera, kopiera, distribuera, tillhandahålla eller på annat sätt offentligt kommunicera, förändra eller modifiera innehållet, om inte tillstånd har erhållits från ägaren till motsvarande rättigheter eller om detta är lagligt tillåtet.

g) Samla in data i reklamsyfte och skicka reklam av något slag samt kommunikationer med försäljningsändamål eller andra av kommersiell natur utan föregående begäran eller samtycke.

Allt innehåll på webbplatsen, såsom texter, fotografier, grafik, bilder, ikoner, teknologi, programvara, liksom dess grafiska design och källkod, utgör ett verk vars äganderätt tillhör GM, och användaren får inte anses ha överförts några exploateringsrättigheter utöver vad som är nödvändigt för korrekt användning av webbplatsen. Sammanfattningsvis kan användare som besöker denna webbplats se innehållet och göra, om nödvändigt, auktoriserade privata kopior, förutsatt att de reproducerade elementen inte överförs till tredje part, installeras på servrar kopplade till nätverk eller utsätts för någon form av exploatering. På samma sätt är alla varumärken, företagsnamn eller andra distinkta kännetecken av något slag som förekommer på webbplatsen egendom av GM, och användaren får inte anta att användning eller åtkomst till webbplatsen ger användaren några rättigheter över dem. Fördelningen, ändringen, överlåtelsen eller offentliga kommunikationen av innehållet och alla andra åtgärder som inte uttryckligen har godkänts av innehavaren av exploateringsrättigheterna är förbjudna. Upprättandet av en hyperlänk innebär på inget sätt att det finns ett förhållande mellan GM och ägaren till webbplatsen där länken finns, och innebär inte heller att GM accepterar eller godkänner innehållet eller tjänsterna där. De som avser att upprätta en hyperlänk bör begära skriftligt tillstånd från GM. I alla fall kommer hyperlänken endast att tillåta åtkomst till hemsidan eller startsidan för vår webbplats, och det bör avstå från att göra falska, felaktiga eller felaktiga uttalanden om GM, eller inkludera olagligt innehåll som strider mot god sed och allmän ordning. GM tar inte ansvar för användningen som varje användare gör av material som finns tillgängligt på denna webbplats eller för de åtgärder som vidtas baserat på dessa. 4. UNDANTAG FRÅN GARANTIER OCH ANSVAR Innehållet på denna webbplats är av generell karaktär och har enbart informativt syfte, utan fullständig garanti för åtkomst till allt innehåll, dess fullständighet, riktighet, aktualitet eller lämplighet eller användbarhet för ett specifikt syfte. GM utesluter, i den utsträckning som lagen tillåter, allt ansvar för skador av alla slag som kan uppstå till följd av:

a) Oförmågan att få tillgång till webbplatsen eller bristen på sanning, noggrannhet, fullständighet och/eller aktualitet hos innehållet, liksom förekomsten av fel och brister av alla slag hos det innehåll som överförs, sprids, lagras eller ställs till förfogande för de som har åtkomst till det via webbplatsen eller de tjänster som erbjuds.

b) Närvaron av virus eller andra element i innehållet som kan orsaka förändringar i användarnas datorsystem, elektroniska dokument eller data.

c) Brott mot lagar, god tro, allmän ordning, handelsbruk och detta juridiska meddelande som ett resultat av felaktig användning av webbplatsen. Särskilt och endast som exempel tar GM inte ansvar för handlingar från tredje part som bryter mot immaterialrättsliga och industriella rättigheter, företagshemligheter, rättigheter till heder, personlig och familjemässig integritet samt gällande lagstiftning om otillbörlig konkurrens och olaglig reklam.

På samma sätt avstår GM från allt ansvar för information som finns utanför denna webbplats och som inte förvaltas direkt av vår webbmaster. Syftet med länkarna på denna webbplats är uteslutande att informera användaren om existensen av andra källor som kan utöka de erbjudna innehållen på denna webbplats. GM garanterar varken eller ansvarar för driften eller tillgängligheten hos de länkade platserna, och rekommenderar inte, uppmanar eller rekommenderar besöket på dem, och kommer därför inte att vara ansvarig för det uppnådda resultatet. GM ansvarar inte för upprättandet av hyperlänkar från tredje part. 5. FÖRFARANDE VID ILLEGAL AKTIVITET Om en användare eller en tredje part anser att det finns omständigheter eller händelser som tyder på den olagliga karaktären hos användningen av något innehåll och/eller genomförandet av någon aktivitet på sidorna som ingår eller är tillgängliga via webbplatsen, bör de skicka en anmälan till GM där de korrekt identifierar sig själva, specificerar påstådda överträdelser och uttryckligen och under sitt eget ansvar förklarar att informationen i anmälan är korrekt. För alla juridiska frågor som rör GM:s webbplats kommer spansk lag att gälla, och de spanska domstolarna kommer att vara behöriga. 6. PUBLIKATIONER Administrativ information som tillhandahålls via webbplatsen ersätter inte den lagstadgade publiceringen av lagar, föreskrifter, planer, allmänna bestämmelser och metoder som måste publiceras formellt i officiella tidningar från offentliga myndigheter, vilket utgör det enda instrumentet som intygar deras autenticitet och innehåll. Informationen som är tillgänglig på denna webbplats bör betraktas som en vägledning utan syfte att ha rättslig giltighet.

Al seguir navegando el sitio, aceptas el uso de cookies. más información

La configuración de cookies en este sitio web está configurada para "permitir cookies" para brindarle la mejor experiencia de navegación posible. Si continúa utilizando este sitio web sin cambiar la configuración de las cookies o si hace clic en "Aceptar" a continuación, está dando su consentimiento.

Cerrar