Avaluació de la Diamina Oxidasa en Sèrum com a Prova Diagnòstica per a la Intolerància a la Histamina

Avaluació de la Diamina Oxidasa en Sèrum com a Prova Diagnòstica per a la Intolerància a la Histamina

RESUM

La intolerància a la histamina (HIT) és una condició clínica causada per la degradació intestinal disminuïda de la histamina ingerida, principalment a causa de la reducció de l’activitat de l’enzim diamina oxidasa (DAO), que provoca l’acumulació de histamina i diverses manifestacions clíniques.

La medició de la DAO en el sèrum és comuna com a principal prova de diagnòstic per la HIT, tot i que encara no està clar el seu ús diagnòstic. En aquest estudi retrospectiu, vam buscar avaluar la validesa de la determinació de la DAO en pacients amb sospita clínica de HIT. Vam mesurar els nivells de DAO en 249 pacients amb sospita de HIT i vam fer 50 controls en adults sans sense problemes relacionats amb el HIT.

Basant-nos en cinc criteris clínics, vam dividir els pacients en dos grups: probabilitat alta (tots els cinc criteris d’inclusió; 41 pacients) i probabilitat baixa de HIT (≤4 criteris d’inclusió; 208 pacients).

Els pacients amb una “probabilitat alta de HIT” tenien la DAO més baixa (mitja: 8 U/mL, IQR: 6–10) en comparació amb els pacients amb una “probabilitat baixa de HIT” (mitja: 10 U/mL, IQR: 7–16, p = 0,0006) i els controls sans (mitja: 18 U/mL, IQR: 14–22, p < 0,0001).

L’especificitat i la sensibilitat per als nivells de DAO < 3/< 10 U/mL (valor de tall establert pel fabricant) per discriminar entre pacients amb “probabilitat alta de HIT” i controls sans eren del 100%/92% i 2%/71%.

D’altra banda, la especificitat i la sensibilitat per discriminar entre pacients amb “probabilitat alta de HIT” i “probabilitat baixa de HIT” eren del 97%/61% i 2%/71%, respectivament.

La determinació de la DAO en el sèrum representa un recurs addicional per al diagnòstic del HIT basat en l’avaluació i l’assaig clínics, però el diagnòstic no hauria de dependre exclusivament del mesurament de la DAO.

Al seguir navegando el sitio, aceptas el uso de cookies. más información

La configuración de cookies en este sitio web está configurada para "permitir cookies" para brindarle la mejor experiencia de navegación posible. Si continúa utilizando este sitio web sin cambiar la configuración de las cookies o si hace clic en "Aceptar" a continuación, está dando su consentimiento.

Cerrar